ساعات کار

شنبه
8:00 - 13:00
یک شنبه
تعطیل
دوشنبه
8:00 - 16:00
سه شنبه
8:00 - 16:00
چهارشنبه
8:00 - 16:00
پنج شنبه
8:00 - 16:00
جمعه
8:00 - 16:00
شنبه
8:00 صبح - 4:00 عصر
یک شنبه
تعطیل
دوشنبه
8:00 صبح - 4:00 عصر
سه شنبه
8:00 صبح - 4:00 عصر
چهارشنبه
8:00 صبح - 4:00 عصر
پنج شنبه
8:00 صبح - 4:00 عصر
جمعه
8:00 صبح - 4:00 عصر
شنبه
8:00 - 13:00
یک شنبه
تعطیل
دوشنبه
8:00 - 16:00
سه شنبه
8:00 - 16:00
چهارشنبه
8:00 - 16:00
پنج شنبه
8:00 - 16:00
جمعه
8:00 - 16:00
وقت ناهار
10:30 - 11:00
شنبه
8:00 صبح - 4:00 عصر
یک شنبه
تعطیل
دوشنبه
8:00 صبح - 12:00 عصر
1:00 عصر - 5:00 عصر
سه شنبه
8:00 صبح - 12:00 عصر
1:00 عصر - 5:00 عصر
چهارشنبه
8:00 صبح - 12:00 عصر
1:00 عصر - 5:00 عصر
پنج شنبه
8:00 صبح - 12:00 عصر
1:00 عصر - 5:00 عصر
جمعه
8:00 صبح - 4:00 عصر